background
background
background
Online Activities

กิจกรรมในงาน

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชาติ (MWIT Science Fair 2022) รูปแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2565

กำหนดการงาน MWIT Science Fair 2022

เวลา กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
08.30 – 09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์
09.00 – 10.30
พิธีเปิด
 • ชมคลิปพิธีเปิดและแนะนำผู้เข้าร่วมงาน
 • กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
 • กล่าวเปิดงานโดย ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Quantum Innovation” โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 16

10.30 – 11.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 – 12.15 การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย
12.15 – 13.15 รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 14.30 การนำเสนอโครงงานแบบบรรยาย (ต่อ)
14.30 – 14.45 พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.45 – 17.45 กิจกรรม Science Activities
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565
09.00 – 10.00 การเสวนาโดยนักเรียนเก่าของโรงเรียน
 • ดร. ชัยบุตร อริยะเชษฐ นักเรียนเก่า รุ่นที่ 12
 • ดร. พิชญา โพธิลิ้มธนา นักเรียนเก่ารุ่นที่ 14
 • นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 13
10.00 – 11.00 การแสดงผลงานจากกิจกรรม Science Activities ของนักเรียน
11.00 – 12.00
พิธีปิด
 • ชมคลิปประมวลภาพการจัดงาน
 • พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล
 • กล่าวปิดงาน โดย รศ.ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
หมายเหตุ
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • บุคลากรของโรงเรียนสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินในวันพิธีเปิด